Algemene voorwaarden (1)

 

 

 

Artikel 1: Algemeen 

 

 1. Op alle door Diana Buter – De spiegels in je ziel gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten en producten door Diana Buter- De spiegels in je ziel aan cliënten en opdrachtgevers inzake begeleiding en diensten en alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen. 
 3. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door Diana Buter-De spiegels in je ziel zijn aanvaard en gelden alleen voor desbetreffende overeenkomst. 
 4. Voor de totstandkoming van een overeenkomst zal de client en of opdrachtgevers een exemplaar van de algemene voorwaarden beschikbaar worden gesteld op   www.despiegelsinjeziel.nl Door akkoord te gaan met of door betaling van Diana Buter-De spiegels in je ziel diensten verklaart de client en of opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en deze ook te aanvaarden. 
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing.
 6. Diana Buter- De spiegels in je ziel behoudt zich het voorrecht voor om de voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 2: Contract 

 1. Diana Buter- De spiegel in je ziel biedt begeleiding naar herstel betreffende de verbinding met jezelf. Zij biedt ondersteuning en begeleiding middels helderzien en magnetisme. Aan particulieren en bedrijven.
 2. Cliënten onder de 18 jaar dienen schriftelijk toestemming te hebben van hun ouders.
 3. Diana Buter-De spiegel in je ziel houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een opdracht met client of opdrachtgever te beëindigen, bijvoorbeeld bij schending of wangedrag, zonder teruggaven van betaalde bedragen. 
 4. Door akkoord te gaan met de diensten van Diana Buter-De spiegels in je ziel, door betaling van verschuldigde bedragen en aanwezig te zijn tijdens de eerste sessie of cursus, is de client, cursist of opdrachtgever betaling plichtig voor de complete dienst en zal tussentijdse beëindiging niet zorgen voor het terugbetalen van betaalde bedragen. 
 5. De client dient een afspraak meer dan 24 uur van tevoren af te zeggen, anders wordt de afgesproken dienst in rekening gebracht.

 

Artikel 3: Beëindiging diensten 

 1. Tijdelijk beëindigen van een dienst van Diana Buter-De spiegels in je ziel, bijvoorbeeld door omstandigheden of vakantie, is alleen mogelijk in overleg met Diana Buter- De spiegels in je ziel.
 2. Indien er belemmeringen optreden waardoor de client of opdrachtgever tijdelijk niet kan voldoen aan de overeengekomen afspraken betreffende coaching afspraken of cursus of seminar, wegens ziekte of ongeval, kan dit gemeld worden aan Diana Buter – De spiegels in je ziel en kan in overleg de cursus of afspraak verschoven worden. 
 3. Diana Buter- De spiegels in je ziel consulten, diensten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar naar derden. Met uitzondering van directe gezinsleden.

 

Artikel 4: Diensten 

 1. Diana Buter-De spiegel in je ziel zal zich inspannen de aangeboden/overeengekomen diensten zo goed mogelijk en naar beste inzicht in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren
 2. Wijzigingen en of aanvullingen op de te leveren diensten kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. 

 

Artikel 5: Betalingen 

 1. Client/opdrachtgever is gehouden op de overeengekomen betalingen binnen de betalingstermijn aan Diana Buter- De spiegels in je ziel te voldoen. 
 2. Kosten welke verschuldigd zijn, kunnen eenzijdig door Diana Buter-De spiegels in je ziel worden aangepast, afhankelijk van o.a. kostprijs factoren. 
 3. Indien de betalingsverplichting niet wordt nagekomen, houdt Diana Buter-De spiegels in je ziel het voorrecht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen tot het verschuldigde bedrag is voldaan. 
 4. Indien Diana Buter-De spiegels in je ziel is genoodzaakt om de vordering per incasso uit handen te geven aan een rechtsdeurwaarder, zullen de buitenrechtelijke kosten, zijnde 15% van het alsdan verschuldigde bedrag, met een minimum van €40,- worden verhaald. Diana Buter-De spiegels in de je ziel diensten zullen op grond hiervan beëindigd worden. 
 5. De betaling van een Diana Buter-De spiegels in je ziel consult/sessie, dient direct na de geleverde dienst plaats te vinden.  Contant of per bank.
 6. De betaling van een Diana Buter- De spiegels in je ziel cursus of seminar, voor particulieren dient een week voor aanvang van de overeengekomen diensten betaald te worden middels een daarvoor geleverde factuur. 

       7.De betaling van een Diana Buter- Essentie coach seminar voor bedrijven, dient binnen 14 dagen te geschieden middels een daarvoor                         aangeleverde factuur.  

 

Artikel 6: Orde/instructievoorschriften 

 1. Het is niet toegestaan tijdens een consult, cursus of seminar van Diana Buter- De spiegels in je ziel, tabak, drugs of alcoholische middelen te gebruiken.  Het gebruik of misbruik van deze middelen zal direct leiden tot het beëindigen van de diensten van Diana Buter-De spiegels in je ziel.
 2. Voor een optimaal resultaat van de afgesproken diensten van Diana Buter- De spiegels in je ziel, dient men zich te houden aan de door Diana Buter – De spiegels in je ziel verstrekte instructies. 
 3. Bij het niet naleven van deze instructies van Diana Buter-De spiegels in je ziel, is deze ook niet verantwoordelijk voor het wel of niet behaalde resultaat. En zal er geen teruggaven plaats vinden van de betaling. 

 

Artikel 7: Klachten en aansprakelijkheid 

 1. Wanneer er sprake is van een klacht bij een client/opdrachtgever dient deze zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan Diana Buter-De spiegels in je ziel en schriftelijk op de hoogte gebracht te worden. 
 2. Diana Buter-De spiegels in je ziel is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing, diefstal of zoekraken van persoonlijke eigendommen. 
 3. Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdend met de uitvoering van de werkzaamheden is Diana Buter-De spiegels in je ziel, niet aansprakelijk.
 4. De client/opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van het feit, dat resultaten niet gegarandeerd zijn en mede afhangt van de eigen inzet van de client of opdrachtgever. 

 

Artikel 8: Gezondheidsverklaring 

 1. De client/opdrachtgever of cursist, verklaart door akkoord te gaan met Diana Buter-De spiegels in je ziel niet op de hoogt te zijn van enige ziekte of lichamelijk ongemak waardoor deelname aan een sessie, cursus of seminar medisch onverantwoord zou zijn.

 

 Artikel 9: Openingstijden en locaties 

 1. Diana Buter-De spiegels in je ziel houdt zich het voorrecht voor om dagen/tijden en locaties te wijzigen. 
 2. Op officiële en erkende feestdagen en in vakanties, is Diana Buter-De spiegels in je ziel gerechtigd om gesloten te zijn.

 

Artikel 10: Geheimhouding en privacy 

 1. Alle informatie die middels een consult, cursus of seminar, door Diana Buter-De spiegels in je ziel is verkregen, zal zij vertrouwelijk en integer behandelen, zodat deze niet door derden kan worden ingezien of gebruikt, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven. 
 2. Diana Buter-De spiegels in je ziel zal er alles aan doen, de persoonlijke gegevens van haar cliënten en opdrachtgevers te beschermen. 

 

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden cursus, workshop, coaching traject.  

 1. Cursussen, workshops en seminars kunnen uiterlijk een week van tevoren kosteloos geannuleerd worden.  Valt de annulering binnen een week, heeft Diana Buter- De spiegels in je ziel het recht gemaakte kosten, ter voorbereiding, in rekening te brengen.